Inleiding

Ik zoek informatie
Inleiding
wat is huiselijk geweld?
aard en omvang
mishandeling van vrouwen
mishandeling van mannen
kindermishandeling en kinderen als getuigen
ouderenmishandeling
plegers
bestrijding van huiselijk geweld in de regio
politie en justitie
hulpverleningsinstanties

Ik zoek hulp
ben ik slachtoffer?
wat kan ik doen?
ik wil blijven
ik wil nu even weg
ik wil met de relatie stoppen
verwerking
stalking
ik weet het allemaal nog niet
wat kunt u verwachten als u belt
vermoedt u huiselijk geweld in uw omgeving
hulp van buitenaf is nodig
levensbedreigende situaties
ben ik pleger
hulp
strafbaar feit

Naar boven

Huiselijk Geweld

Bij het Advies en steunpunt Huiselijk Geweld DWO kunt u terecht voor:

 • een luisterend oor
 • advies en informatie
 • gesprekken
 • iemand die u of uw gezin begeleidt naar hulpverlening
 • Het Advies en steunpunt Huiselijk Geweld is er voor iedereen in Delft, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Midden-Delfland, die te maken heeft met huiselijk geweld: Slachtoffers, plegers en degenen uit hun omgeving die zich zorgen maken, zoals familieleden, buren en instanties.

  U kunt tijdens iedere werkdag van 9 tot 17 uur (eventueel antoniem) bellen met Advies en steunpunt Huiselijk Geweld DWO. Buiten kantooruren wordt u doorverbonden met De Zorglijn.

  Ik zoek informatie

  Naar boven

  wat is huiselijk geweld

  wat is huiselijk geweld?

  Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd. Het kan daarbij gaan om de eigen partner, een ander gezinslid, iemand uit de familie, een huisvriend of een ex-partner. Bij huiselijk geweld denken veel mensen aan lichamelijk geweld en mishandeling. Maar ook vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik en financiŽle uitbuiting zijn vormen van huiselijk geweld. Iedereen kan te maken krijgen met huiselijk geweld: vrouwen, mannen, kinderen en ouderen. Huiselijk geweld komt veel voor en is vaak zeer ingrijpend. Soms is het geweld eenmalig, vaak duurt het maanden of zelfs jaren. Vaak is door huiselijk geweld "thuis" geen veilige plek meer.

  In veel gevallen is het niet eenvoudig om erachter te komen of iemand mishandeld wordt. De meeste slachtoffers hangen dat liever niet aan de grote klok. Sterker nog, vaak zullen zij het in eerste instantie ontkennen. Slachtoffers schamen zich of zijn bang dat het geweld anders alleen maar erger wordt. Zij hopen dat het vanzelf weer overgaat. Maar relationeel geweld gaat meestal van kwaad tot erger. Slachtoffers die langdurig mishandeld worden, komen steeds dieper in een isolement terecht. Het is voor hen heel moeilijk om de situatie te doorbreken. Ondanks alles blijven veel slachtoffers van hun partner houden. Bovendien zijn slachtoffers vaak afhankelijk van de pleger. Zo hebben vrouwen vaak veel te verliezen bij het weggaan van hun partner of durven ouderen mishandeling niet te melden uit solidariteit met de pleger of angst voor represailles.

  Het kunnen signaleren- en bespreekbaar kunnen maken van huiselijk geweld kan een eerste stap zijn om de spiraal van geweld waarin slachtoffers en plegers zijn geraakt doorbreken. Dit geldt zowel voor hulpverleners als voor mensen uit de directe omgeving zoals familieleden of buren. Uitgebreide informatie over de achtergronden van huiselijk geweld, hoe u huiselijk geweld kunt signalen en bespreekbaar maken en waarnaar u slachtoffers en plegers kunt verwijzen, kunt u vinden in de Brochure Stop huiselijk geweld (download). Deze brochure kunt u gratis downloaden.

  Naar boven

  aard en omvang

  Huiselijk geweld is de omvangrijkste geweldsvorm in onze samenleving. Huiselijk geweld komt voor in alle sociaal economische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 40% van de Nederlandse bevolking ooit in zijn of haar leven te maken heeft gehad met huiselijk geweld. Hiervan ervaart 10% dagelijks of wekelijks deze vorm van geweld. Bijna een derde hiervan ziet het leven ingrijpend veranderen als gevolg van geweld. In 80% van de gevallen wordt het geweld door mannen gepleegd.

  De politie heeft een speciale registratie van huiselijk geweld opgezet en heeft berekend dat er per jaar ruim 56.000 meldingen van huiselijk geweld bij de politie binnen komen. Bekend is dat slechts 12% van alle huiselijk geweldzaken bij de politie gemeld wordt. Dat betekend dat zich jaarlijks ongeveer 500.000 huiselijk geweld-incidenten voordoen.

  Nog enkele cijfers:

  Naar boven

  mishandeling van vrouwen

  Geweld tegen vrouwen door echtgenoten of partners komt veelvuldig voor. Het slachtoffer van "partnergeweld", is in verreweg de meeste gevallen de vrouw, de dader de man. Het is tevens een ingewikkeld probleem omdat het zich in de privť-sfeer afspeelt waardoor hulpverleners en politie geneigd zijn zich terughoudend op te stellen. Bovendien presenteren vrouwen hun probleem vaak niet als hulpvraag. Op deze manier kan geweld in relaties vaak jarenlang onzichtbaar blijven voor de buitenwereld en doorgaan zonder dat iemand iets onderneemt. Veelal ontstaat het geweld heel geleidelijk; het begint met kleine vernederingen en een sterke controle van de man over de vrouw. Dan valt er een klap en nog eens een klap. Als de vrouw niet instaat is zich te verzetten kan een situatie van chronische mishandeling ontstaan. Het blijkt voor beide partijen dan erg moeilijk te zijn om zich zelfstandig aan dit proces te onttrekken. De permanente dreiging- en onvoorspelbaarheid van nieuw geweld zorgen ervoor dat vrouwen voortdurend anticiperen op het gedrag van de partner. Hun zelfbeeld wordt sterk aangetast en door de controle die de partner op hen uitoefent wordt hun autonomie steeds verder aangetast.

  Waarom vertellen vrouwen het niet gewoon of gaan ze niet weg bij hun partner:

  Naar boven

  mishandeling van mannen

  Over mishandeling en seksueel misbruik van jongens en mannen is veel minder bekend dan over meisjes en vrouwen. Veel mensen kunnen moeilijk geloven dat een man slachtoffer is, men redeneert dan:"Een echte man laat dit toch niet gebeuren?" Ook voor mannen zelf is het lastig om dit te accepteren; de schaamte is groot. De gevolgen van mishandeling en misbruik zijn meestal net zo erg als bij vrouwen, alleen is het taboe nog groter. Mannen hebben vaak nog meer moeite om hun kwetsbaarheid en machteloosheid te tonen. Jongens en mannen doen dan ook nog minder vaak aangifte bij de politie. Verder is het een misvatting te denken dat vrouwelijke plegers een grote uitzondering zijn.

  Naar boven

  kindermishandeling en kinderen als getuigen

  Kindermishandeling is een beladen begrip. Ouders mishandelen hun kinderen vaak niet met opzet, maar omdat het hun gewoon niet lukt om hun kinderen de zorg te geven die ze nodig hebben. Oorzaken liggen bv in persoonlijke problemen van een of beide ouders, door problemen in hun relatie of gedragsproblemen van het kind. Dat uit zich in onmacht en frustratie. Bij mishandeling komen kinderen iets te kort of wordt hun iets aangedaan waardoor zij lichamelijke of psychische schade oplopen. Hun gevoel van eigenwaarde, veiligheid en zelfvertrouwen wordt wezenlijk aangetast.In de praktijk gaat het in vele gevallen om een combinatie van verschillende vormen van mishandeling. In de situatie van die kinderen komt meestal alleen verandering wanneer mensen in hun omgeving iets ondernemen. Daders dwingen kinderen vaak geheimhouding af (bedreiging, chantage). Bovendien zoeken kinderen de schuld vaak bij zichzelf (vaak aangepraat). Als je zo'n akelig geheim moet bewaren is een eerste stap erover praten met iemand die je vertrouwt. Het is daarom belangrijk om als dat mogelijk is met het kind te overleggen wat er ondernomen wordt. Het stoppen van de mishandeling heeft echter de hoogste prioriteit. Kinderen zijn vaak gedurende jaren getuige van partnergeweld. Naast het feit dat dit tot trauma's kan leiden, heeft onderzoek uitgewezen dat een groot deel van deze kinderen het risico loopt later zelf pleger of slachtoffer van huiselijk geweld te worden. Ook deze kinderen hebben recht op aandacht van de hulpverlening.

  Naar boven

  ouderenmishandeling

  Ook mishandeling van ouderen komt vaker voor dan we denken. Hoe komt het dan dat we zo weinig van ouderenmishandeling weten?

  Door het isolement waarin veel ouderen verkeren (verminderen van sociale contacten, verminderde mobiliteit, aan huis gekluisterd). Hierdoor vermindert het zicht van de omgeving op het wel en wee van de ouderen Door een gebrek aan kennis en signaleringsvermogen bij betrokken hulpverleners. Hierdoor worden problemen al gauw als samenhangend met de het ouder worden gezien Doordat ouderen zelf nauwelijks bereid of in staat zijn om over te gaan tot melding (schaamte, angst voor vergelding, zorgafhankelijkheid, loyaliteit jegens de dader, vrees voor opname in een verplegings- of verzorgingshuis, het ontbreken van geestelijke- of lichamelijke vermogens)

  Bij ouderen gaat het niet alleen om lichamelijke- (bv als gevolg van vastbinden) en psychische mishandeling maar ook om verwaarlozing (bv het onthouden van lichamelijke- en medische zorg of voeding), financiŽle uitbuiting en schending van grondrechten (bijv. post achter houden, verbieden het huis te verlaten). Veel ouderen worden met het klimmen der jaren in toenemende mate afhankelijk van anderen. Als gevolg hiervan zijn ze steeds minder in staat zich tegen ongewenst gedrag te verzetten. Het risico van mishandeling neemt dus toe naarmate de afhankelijkheid groter wordt. Afhankelijkheid kan zich uiten in: FinanciŽle afhankelijkheid, zorgafhankelijkheid, sociale afhankelijkheid en emotionele afhankelijkheid (Als gevolg van de langdurige en intensieve band met de dader).

  Eťn van de belangrijke oorzaken van ouderenmishandeling is gelegen in overbelasting van mantelzorgers. Bij toenemende zorg moet de verzorger zich steeds meer op de oudere richten en zichzelf steeds meer ontzeggen. Het is mogelijk dat de verzorger het gevoel krijgt "in de val" te zitten en er nog geen erkenning voor krijgt ook. De zorglast kan de draagkracht overschrijden. Daarnaast kan de dader zelf te kampen hebben met allerlei problemen die kunnen leiden tot overbelasting.

  Naar boven

  plegers

  Dikwijls schamen zowel het slachtoffer als de pleger zich voor het geweld in de relatie. Er wordt dan ook meestal over gezwegen, waardoor het lange tijd kan doorgaan.Voorheen ging de aandacht bijna uitsluitend uit naar de slachtoffers. Plegers zagen zich alleen in de meest ernstige gevallen geconfronteerd met politie en justitie. Hulpverlening aan plegers was niet aan de orde. De laatste jaren is het besef steeds meer toegenomen, dat er meer mogelijkheden zijn om het geweld te doen stoppen dan scheiden van pleger en slachtoffer. De pleger van het geweld wordt aangesproken op zijn gedrag, aangemoedigd om de verantwoordelijkheid voor het geweldadige gedrag te nemen en leert om anders om te gaan met de gevoelens die tot geweldsuitbarstingen aanleiding geven. Binnen deze regio kan men hiervoor terecht bij De Waag. Aanmelding is mogelijk door middel van verwijzing via huisarts of andere instellingen maar kan ook rechtstreeks. Ook Politie Haaglanden verwijst plegers naar De Waag.

  Naar boven

  bestrijding van huiselijk geweld in de regio

  Vanaf februari 2005 is het voormalige Meld- en adviespunt huiselijk geweld Delft omgedoopt tot Advies- en steunpunt huiselijk geweld DWO. Alle burgers en hulpverleners binnen de regio Delft, Westland en Oostland kunnen hier terecht voor hulp, advies en informatie. Advies- en informatie kan telefonisch worden geboden of tijdens een of meerdere gesprekken. Hulp kan geboden worden door middel van directe verwijzing naar hulpverlening of door het inschakelen van de casemanager huiselijk geweld. Deze casemanager neemt contact met de beller en tracht in contact met degenen die te maken hebben met het geweld een analyse van de situatie te maken. Vervolgens worden de verschillende betrokken bemiddeld naar hulpverlening. De casemanager blijft betrokkenen volgen.

  In Delft is in 2003 een Samenwerkingsovereenkomst huiselijk geweld afgesloten tussen de hulpverleningsinstellingen die te maken hebben met huiselijk geweldproblematiek, politie en de gemeente. In deze overeenkomst is onder andere opgenomen dat betrokkenen bij huiselijk binnen een week een intakegesprek krijgen en niet op een wachtlijst worden geplaatst. Dit jaar wordt de samenwerkingsovereenkomst uitgebreid met de regiogemeenten. en hulpverleningsinstellingen uit de regio. De meeste hulpverleningsinstellingen en politie werken trouwens al regionaal.

  Naar boven

  politie en justitie

  Aanhouding

  De politie houdt de verdachte terstond aan als sprake is van een redelijk vermoeden van schuld bij een zgn.heterdaadsituatie. De politie bekijkt de omgeving van het huis als een plaats delict en noteert de situatie. Ook wordt er met toestemming van het slachtoffer zoveel mogelijk geprobeerd zichtbaar letsel te fotograferen. De gegevens worden in een als huiselijk geweld gekenmerkt dossier gevoegd. In geval van constatering van geweld buiten heterdaad wordt de verdachte als er sprake is van ernstige feiten met toestemming van de officier van justitie zo spoedig mogelijk aangehouden. Bij niet ernstige feiten wordt de verdachte ontboden aan het politiebureau. De verdachten worden met toestemming doorverwezen naar daderhulpverlening (de Waag).

  Aangifte

  De politie beweegt het slachtoffer zo veel mogelijk tot het doen van aangifte. Bij ernstige feiten kan de politie overgaan tot het ambtshalve aanhouden van een verdachte zonder dat aangifte van het slachtoffer nodig is (heterdaadsituatie). In alle gevallen verwijst de politie in overleg met de slachtoffers (ook kinderen als getuigen) van huiselijk geweld door naar gespecialiseerde hulpverlening (veelal steun en adviespunt huiselijk geweld). De politie ziet erop toe, dat de adresgegevens van een slachtoffer desgewenst niet in het proces-verbaal worden vermeld (veelal in situaties dat het slachtoffer in een geheime opvang verblijft). In kader van de nazorg houdt de politie zgn. hercontacten met het slachtoffer om vinger aan de pols te houden of geweld al dan niet gestopt is. (respectievelijk na 1 maand en 4 maanden).

  Inverzekeringstelling

  Indien de verdachte inverzekering gesteld wordt vindt aanmelding plaats bij de reclassering teneinde hen te attenderen op de wenselijkheid van het verlenen van vroeghulp aan de verdachte. De politie dient de melding te kenmerken als huiselijk geweldzaak met oog op daderhulpverlening. Tijdens de inverzekeringstelling voert de hulpofficier overleg met de piketofficier van justitie over de vraag of de verdachte wordt voorgeleid aan de rechter commissaris of moet worden heengezonden met een dagvaarding.

  Naar boven

  hulpverleningsinstanties

  Advies- en steunpunt Huiselijk Geweld Delft Westland Oostland 0900 - 0400484 (lokaal tarief)

  Het Advies- en steunpunt Huiselijk geweld kan (eventueel anoniem) gebeld worden door iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld; slachtoffers, daders, verontruste familieleden en buren en beroepsmatige signaleerders. Buiten kantoortijden wordt u doorverbonden met De Zorglijn

  Kwadraad - Algemeen Maatschappelijk Werk
  Delft, Pijnacker Nootdorp: 015 2517900
  Westland, Midden Delfland: (0174) 636600

  Politie 0900 8844

  Politie Landelijk Alarmnummer 112

  Slachtofferhulp Nederland, regio Haaglanden 0900 0101
  verleent praktische hulp als er sprake is van materiele en/of immateriŽle schade, dit houdt in:

  Sociale Raadslieden 015 2141522

  Rashida- bureau voor vrouwenopvang regio Den Haag en Delft 070 3925774

  opvang van vrouwen met en zonder kinderen en zwangere meiden die mishandeld zijn of worden. 24 uur per dag bereikbaar.

  PerspeKtief, vrouwenopvang 015 2841000

  PerspeKtief; aanpak huiselijk geweld, Op de Rails 015 2841000

  Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 0900 - 1231230

  Buro Jeugdzorg DWO 015 2190937

  toegang tot de jeugdzorg voor ouders en kinderen (vraagverheldering, indicatiestelling en zorgaanbod)

  GGZ-Delfland.nl 015 2607607

  De Waag 070 3115890

  centrum voor ambulante forensische psychiatrie - volwassenen en jeugd behandeling voor plegers zo mogelijk worden partners betrokken
  Email: info@dewaag.nl

  Meldpunt Ouderenmishandeling Westland 0174 244045

  iedere werkdag van 9 tot 12.30 uur
  voor melding en advies omtrent ouderenmishandeling

  Vrouwengezondheidscentrum Delft e.o. 015 2613271

  MEE Zuid-Holland Noord - raad en daad bij leven met een beperking 015 2131151

  Ik zoek hulp

  Naar boven

  slachtoffer

  ben ik slachtoffer?

  Als Ö.

  Soms is het moeilijk om zeker te weten of er spraken is van huiselijk geweld. U praat er niet graag over, u probeert uw gedrag zo aan te passen aan de eisen van uw partner om de kans op geweld zo klein mogelijk te maken. Vaak wilt u ook niet uit uw relatie stappen, maar wilt u dat het geweld stopt. U schaamt zich wellicht voor de situatie waar u inzit en bent bang voor de gevolgen als u er mee naar buiten treed. Misschien geeft u zichzelf de schuld en ontkent u naar de buitenwereld dat er geweld plaats vindt. U bent bang dat het geweld alleen maar erger wordt als u er mee naar buiten komt. U hoopt misschien dat het vanzelf weer over gaat. Maar huiselijk geweld gaat meestal van kwaad tot erger.

  Naar boven

  wat kan ik doen?

  Praat er over met iemand die u vertrouwd. Dit kan een goede vriend of vriendin zijn, uw huisarts of u kunt bellen met het Advies en steunpunt Huiselijk geweld.. Denk na over wat u wilt. Deze dingen kunnen heel moeilijk zijn. Een bekend verschijnsel bij slachtoffers die langdurig mishandeld worden is het isolement en weinige zelfvertrouwen waar ze in terecht gekomen zijn. Misschien vraagt u zich af waarom u niet uw koffers pakt en weggaat? Dit kan te maken hebben met dat u als partners op veel manieren met elkaar verbonden bent. Zeker als u samen kinderen heeft, samen een huishouden voert en er ook veel mooie tijden samen geweest zijn. Vaak, ondanks alles wat er gebeurd is, houdt u van uw partner. U zit samen met uw partner gevangen in de geweldsspiraal. U probeert het geweld te vermijden, maar de druk loopt op. Uiteindelijk is er een uitbarsting, die vaak gevolgd wordt door een periode van spijt en beloftes van uw partner. Dit worden ook wel de wittebroodsweken genoemd. Op dat moment beloofd uw partner dat het nooit meer zal gebeuren en verteld u alle dingen die u zo graag wil. Er volgt een periode van ontspanning. Helaas is dit vaak van korte duur en langzaam loopt de druk weer op, tot er weer een uitbarsting volgt.

  Naar boven

  ik wil blijven

  U denkt misschien dat door uit te komen voor het geweld er geen andere mogelijkheid is dan het verbreken van uw relatie. Dit is zeker niet altijd noodzakelijk. Er is hulpverlening om binnen de relatie het geweld te stoppen, zonder dat je als partners noodzakelijkerwijs uit elkaar hoeft te gaan. Er bestaat intensieve hulpverlening die bij u thuis komt om u te helpen op een andere manier met elkaar en moeilijke situaties om te gaan. Er zijn groepen waar u naar toe kunt voor ondersteuning, ook ten aanzien van uw kinderen en er bestaat speciale hulpverlening voor daders om hun gedrag te veranderen. Al deze hulpverlening werkt nauw met elkaar samen en is er op gericht om daar waar partners met elkaar door willen gaan hun hierin te ondersteunen.

  Naar boven

  ik wil nu even weg

  ik wil nu even weg, maar ik weet nog niet of ik er helemaal mee wil stoppen
  Misschien heeft u behoefte om even weg te zijn bij uw partner om tot rust te komen. Vanuit die rust wilt u dan een beslissing nemen over hoe u verder wilt. Wellicht kent u iemand in uw omgeving waar u tijdelijk bij terecht kunt. Als dit niet het geval is kunt u contact opnemen met het Advies- en steunpunt waar ze u kunnen helpen aan een tijdelijk adres in de vrouwenopvang.

  Naar boven

  ik wil met de relatie stoppen

  U hebt de beslissing genomen dat u definitief weg wilt bij uw partner. Wilt u dat uw partner het huis verlaat of wilt u zelf weg. Deze keuze zal beÔnvloed worden door de situatie waar u inzit. Als u zelf weggaat en u bang bent dat u partner u niet zal willen laten gaan is het belangrijk dat u een goed vluchtplan maakt. Klik hier om te zien welke voorbereidingen u moet treffen om dit zo goed mogelijk te laten verlopen en waar u rekening mee moet houden als u kinderen heeft. Als u wilt dat uw partner uit huis weg gaat heeft u juridische hulp nodig. Via het steunpunt kunt u advies krijgen waar u deze hulp kunt vinden. Verder kunnen ze u ook doorverwijzen om ondersteuning te krijgen bij het uitvoeren van uw keuze.

  Naar boven

  verwerking

  U heeft in het verleden te maken gehad met huiselijk geweld en merkt dat u hier nog steeds mee zit. Ook hiervoor kunt u bij het Advies- en steunpunt terecht. U kunt hier uw verhaal kwijt en als u dat wilt kunt u doorverwijzen voor verdere hulp

  Naar boven

  stalking

  Uw ex-partner valt u, en eventueel uw kinderen, nog steeds lastig. Bij het Advies- en steunpunt kunnen ze u helpen om te kijken wat u daartegen kunt doen. Verder kunnen ze u advies geven omtrent uw veiligheid

  Naar boven

  ik weet het allemaal nog niet

  Het nemen van de beslissing over wat u wilt is niet makkelijk. Zeker als u er nog niet met iemand over heeft gesproken. Ook als u nog niet weet wat u wilt kunt u het Steunpunt bellen. Zij zullen naar uw verhaal luisteren, u blijft ten alle tijden zelf beslissen wat u wilt. Hieronder volgen een paar concrete tips uit de brochure ĎOp eigen krachtí van het Ministerie van Justitie over hoe u met verschillende situaties het beste om kunt gaan.

  Naar boven

  wat kunt u verwachten als u belt

  Het steun en advies punt huiselijk geweld wordt bemand door maatschappelijk werkers met veel ervaring ten aanzien van de problematiek huiselijk geweld. Door contact op te nemen krijgt u de mogelijkheid u verhaal te vertellen en kunt u samen met de maatschappelijk werker kijken wat in uw situatie het beste is. Dit kan zijn dat u alleen voor u zelf hulp wilt of dat u er samen met u partner uit wilt komen. Als u kinderen heeft zullen de gevolgen en mogelijkheden voor hun uitgebreid meegenomen worden in het gesprek. Dit kan door middel van een bezoek op kantoor maar ook bij u thuis of op een door u eigen gekozen plek. U bepaalt zelf wat u uiteindelijk wilt. Alles wat u verteld is in vertrouwen en er zal geen informatie naar andere gaan als u daar niet zelf toestemming voor heeft gegeven. Zodra het voor u duidelijk is welke weg u in wilt slaan zal de medewerker van het steunpunt u bij de benodigde instanties aanmelden.

  getuige / omstander

  Naar boven

  vermoedt u huiselijk geweld in uw omgeving

  In ieders omgeving kan een situatie ontstaan waarbij iemand zich afvraagt of er sprake is van huiselijk geweld. Het kan gaan om duidelijke lichamelijke mishandeling of het kan zijn dat het minder duidelijk is, bijvoorbeeld bij vermoeden van geestelijke mishandeling. Misschien hoort u regelmatig geluiden bij de buren waar u zich zorgen overmaakt of heeft u een collega die zich vaak ziek meldt waarvan u vermoed dat het met huiselijk geweld te maken heeft. Ook bij vrienden en familie kunnen deze situaties zich voordoen.

  Huiselijk geweld ontstaat vaak geleidelijk. Het begint klein maar het wordt steeds heftiger en het gebeurt steeds vaker. Zo ontstaat een spiraal van geweld waar slachtoffer en pleger vaak niet meer zelf uit kunnen komen, bijvoorbeeld vanuit angst of schaamte. Wanneer het geweld niet gestopt kan worden levert het vaak onherstelbare schade op voor het slachtoffer en de eventueel betrokken kinderen.

  Naar boven

  hulp van buitenaf is nodig

  Wat kunt u doen als u in uw omgeving mishandeling vermoedt? Als u het vermoeden heeft dat iemand in uw omgeving slachtoffer is van huiselijk geweld, laat haar/hem dan weten dat zij/hij met u veilig kan praten. Laat weten dat u meeleeft. Respecteer zijn of haar keuze om de relatie voort te zetten of te beŽindigen, maar adviseer in elk geval om met een deskundige te gaan praten over veiligheidsmaatregelen. Biedt hulp, maar houdt daarbij wel uw eigen veiligheid in het oog. Schijnbaar kleine dingen kunnen al een groot verschil maken. Het helpt bijvoorbeeld al als u op de kinderen past, voor vervoer zorgt, een verblijfplaats wijst of onderdak biedt, of wat geld leent.

  Geef haar/hem ook het telefoonnummer van het Advies- en steunpunt Huiselijk Geweld Delft, Westland en Oostland. Hier kan zij/hij tussen negen en vijf terecht voor een luisterend oor, informatie en advies. Wijs haar/hem ook op het bestaan van deze website. Natuurlijk kunt u ook zelf het Advies- en steunpunt bellen, bijvoorbeeld als u het vermoeden heeft dat iemand in uw omgeving het slachtoffer is van geweld en u wilt weten hoe u erachter kunt komen of dat vermoeden gegrond is. Bij het Advies- en steunpunt kan men u advies geven over wat u het beste kunt doen.

  Naar boven

  levensbedreigende situaties

  In levensbedreigende situaties en daar waar onmiddellijk ingegrepen moet worden, belt u direct het alarmnummer 112

  plegers

  Naar boven

  ben ik pleger

  Boosheid en woede zijn normale en natuurlijke emoties. Er is pas een probleem wanneer u de woede niet goed kunt beheersen en bijvoorbeeld gaat slaan, slaan of dreigen. Dat is nooit goed te praten, hoe boos u ook bent. Het gebruik van geweld richt veel schade aan. Niet alleen bij het slachtoffer; ook uw omgeving (bijvoorbeeld uw kinderen) en uw relatie lijden eronder

  Naar boven

  hulp

  Mensen in een relatie of een gezin met geweld zijn vaak ongelukkig. Omdat geweld achter gesloten deuren plaatsvindt, hebben ze het idee dat dit een zaak van henzelf is en dat ze het zelf moeten oplossen. Het probleem is dat dat vaak niet lukt. In de praktijk blijkt dat het beŽindigen van huiselijk geweld zelden lukt van buitenaf.

  Wanneer u over uw probleem wilt praten en eventueel hulp wilt kunt u bellen met het Advies- en steunpunt Huiselijk geweld. Zij kunnen u adviezen geven en u, wanneer u dat wilt, verwijzen naar hulpverlening om bijvoorbeeld beter te leren omgaan met woede en agressie. Ook naar anderen vormen van individuele- of groepshulpverlening kan worden verwezen

  Naar boven

  strafbaar feit

  Mensen in een relatie of een gezin met geweld zijn vaak ongelukkig. Omdat geweld achter gesloten deuren plaatsvindt, hebben ze het idee dat dit een zaak van henzelf is en dat ze het zelf moeten oplossen. Het probleem is dat dat vaak niet lukt. In de praktijk blijkt dat het beŽindigen van huiselijk geweld zelden lukt van buitenaf.

  Wanneer u over uw probleem wilt praten en eventueel hulp wilt kunt u bellen met het Advies- en steunpunt Huiselijk geweld. Zij kunnen u adviezen geven en u, wanneer u dat wilt, verwijzen naar hulpverlening om bijvoorbeeld beter te leren omgaan met woede en agressie. Ook naar anderen vormen van individuele- of groepshulpverlening kan worden verwezen